Denemeler

Deneme, genellikle, yazarın kendi argümanını veren bir yazı parçasıdır, ancak tanım belirsizdir, bir mektup, bir makale, bir makale, bir broşür ve bir kısa hikaye ile örtüşür.

Denemeler şu şekilde alt sınıflara ayrılmıştır:

  • resmi
  • gayri resmi

resmi makaleler "ciddi amaç, saygınlık, mantıksal organizasyon, uzunluk" ile karakterize edilir.

resmi olmayan deneme ise "kişisel unsur, kendini açığa vurma, bireysel zevkler ve deneyimler, gizli tavır, mizah, zarif üslup, başıboş yapı, alışılmadıklık veya temanın yeniliği vb." ile karakterize edilir.

Denemeler genellikle edebiyat eleştirisi, politik manifestolar, öğrenilmiş argümanlar, günlük yaşam gözlemleri, yazarın anıları ve yansımaları olarak kullanılır. Hemen hemen tüm modern makaleler nesir olarak yazılmıştır, ancak manzum eserler dublajlanmıştır. Kısalık genellikle bir makaleyi tanımlarken, John Locke'un An Essay Concerning Human Understanding ve Thomas Malthus'un An Essay on the Principle of Population'ı gibi hacimli eserler karşı örneklerdir.