لقاء

لقاء romanzo da scaricare in pdf

Autore:

Milan Kundera

Visualizzazioni:

369

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

192

Sezione:

letteratura

Dimensione del file:

2427989 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

23

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Milan Konedra è nato il 1 aprile 1929 da padre e madre cechi. Suo padre, Ludvik Kundera (1891 - 1971), era un musicologo e rettore dell'Università di Brno. Kundera ha scritto le prime poesie durante il liceo. Dopo la seconda guerra mondiale, lavorò come mercante e come strumentista jazz prima di proseguire gli studi presso l'Università Carlo di Praga, dove studiò musica, cinema, letteratura ed etica. Si è laureato nel 1952 e poi ha lavorato come assistente professore e poi come docente di letteratura mondiale presso la Facoltà di cinema dell'Accademia delle arti dello spettacolo di Praga. Durante questo periodo pubblicò poesie, articoli e opere teatrali e si unì alla redazione in numerosi campi letterari. Kundera si unì al Partito Comunista nel 1948 con entusiasmo, così come molti intellettuali cechi dell'epoca. Nel 1950 fu licenziato dal partito per le sue tendenze individualistiche, ma vi rientrò nei ranghi dal 1956 al 1970. Durante gli anni Cinquanta Kundera lavorò come scrittore, traduttore, saggista e drammaturgo, e nel 1953 pubblicò la sua prima raccolta di poesie, ma ha attirato l'attenzione solo con la sua raccolta di racconti.The first (Laughing Loves) 1963. Dopo l'invasione sovietica della Cecoslovacchia il 21 agosto 1968, Kundera ha perso il lavoro come insegnante perché è stato uno dei pionieri del movimento radicale in quella che era conosciuta come la (Primavera di Praga) e ai suoi libri fu vietata la circolazione nelle librerie di tutto il paese nel 1970. Nel 1975 Kundera divenne professore ospite all'Università di Rennes in Bretagna, in Francia. In reazione al suo romanzo del 1978, Il libro delle risate e dell'oblio, Kundera è stata privata della cittadinanza ceca, ma gli è stata concessa la cittadinanza francese nel 1981. Dal 1985 Kundera ha insistito per condurre dialoghi scritti solo perché ritiene che a volte sia stato errato tradotto nelle lingue in cui sono state tradotte le sue opere. , e su questo dice proprio in uno dei suoi dialoghi (Purtroppo chi traduce le nostre opere ci tradisce, non osa tradurre lo straordinario e non generale nei nostri testi, che è l'essenza di quei testi. Temono che i critici li accusino di traduzione errata e li proteggano Si prendono gioco di noi stessi.) Le sue prime opere, che scrisse in francese, furono (The Art of Novel) 1986, seguito dal romanzo (Immortality) 1988. Poiché Kundera è stato per diversi anni docente di linguistica comparata all'Università di Rennes, ha potuto firmare un contratto con la famosa casa Gallimar a partire dal 1978.

Descrizione di Il libro

لقاء romanzo pdf letto e scaricato da Milan Kundera

يفتتح ميلان كونديرا كتابة "لقاء" الذي يتحدّث فيه عن ذكرياته وعن الكتاب الذين يعتبر نفسه منتمياً إلى إبداعهم ويبدي نحوهم إعجاباً خاصاً، وبذلك يعد "لقاء" باباً مفتوحاً على "رواق متخيّل"؛ على مكتبة، مقسّماً إلى تسعة فصول تتفرّع في الغالب عن بعضها البعض. يعمل "ميلان كونديرا" في الفصل الأوّل على توضيح الآتي: "عندما يتحدث فنان عن فنان آخر، فإنه يتحدث (بطريقة غير مباشرة وموارية) عن نفسه هو، ومن هنا كلُّ النقع في حُكمه". يتتبّع "ميلان كونديرا"، إذن، في هذا الكتاب، أثر كبار المثقفين، ويقيم تأملات حول أعمال آخرين، ويكشف عن أسرار أدبه هو أيضاً عندما يبوح بجوانب من سيرته الذاتية، وهكذا، فعندما يكون بصدد تحليل كتاب مثل دوسويفسكي وسيلين وفيليب روت... ورسّامين وموسيقيين وسينمائيين أيضاً، فإنه يسائل الفن ويبحث عن علاقاته بالعالم وبالضّحك وبالموت وبالنسيان وبالذاكرة. يقوم "ميلان كونديرا"، إنطلاقاً من إختياراته وإناراته، بكتابة تاريخ للرواية وللفن، كما يقوم، في الآن ذاته، بكتابة تاريخ لرواياته الشّخصية، عندما يذكر، مثلاً بالطريقة التي ابتدع بها "كتاب الضّحك والنسيان" سنة 1977، إنطلاقاً من مقال كتبه عن بيكون.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Milan Kundera

كائن لا تحتمل خفته
كائن لا تحتمل خفته
Romanzi letterari
535
Arabic
Milan Kundera
كائن لا تحتمل خفته libro pdf letto e scaricato da Milan Kundera
فالس الوداع
فالس الوداع
Romanzi letterari
510
Arabic
Milan Kundera
فالس الوداع libro pdf letto e scaricato da Milan Kundera
حفلة التفاهة
حفلة التفاهة
Romanzi letterari
478
Arabic
Milan Kundera
حفلة التفاهة libro pdf letto e scaricato da Milan Kundera
الحياة في مكان آخر
الحياة في مكان آخر
Romanzi letterari
495
Arabic
Milan Kundera
الحياة في مكان آخر libro pdf letto e scaricato da Milan Kundera

Altri libri letteratura

أساتذتي
أساتذتي
1177
Arabic
Naguib Mahfouz
أساتذتي libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
فى الادب الجاهلى
فى الادب الجاهلى
889
Arabic
Taha Hussein
فى الادب الجاهلى libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
مرآه الاسلام
مرآه الاسلام
963
Arabic
Taha Hussein
مرآه الاسلام libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
مرآه الضمير الحديث
مرآه الضمير الحديث
745
Arabic
Taha Hussein
مرآه الضمير الحديث libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.