قلب كلب

قلب كلب romanzo da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

723

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

156

Dimensione del file:

2072435 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

60

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Mikhail Avanisevts Bulgakov, romanziere e drammaturgo russo, nacque il 15 maggio 1891 a Kiev e morì il 10 marzo 1940 a Mosca. Inizialmente, Bulgakov ha lavorato come medico, ma è meglio conosciuto per il suo romanzo "Il maestro e Margherita", che è stato pubblicato postumo, tre decenni dopo la sua morte. È nato nella famiglia di un professore dell'Accademia religiosa di Kiev e ha trascorso la sua infanzia e giovinezza a Kiev. Questa città sarebbe poi servita come ambientazione significativa nel suo romanzo "The White Guard", diventando un'espressione del suo profondo legame con la famiglia e la patria, come evidente nel suo articolo "Kyiv-City" del 1923.

Bulgakov frequentò la facoltà di medicina dell'Università di Kiev nel 1909 e si laureò con lode nel 1916, conseguendo la laurea in medicina. Durante gli anni '20, ha esplorato il tema dello sconvolgimento sociale e il suo impatto sulla natura umana attraverso saggi satirici, storie e aneddoti. Opere come "Satanic Show" (1924) e "Deadly Eggs" (1925) esemplificano il suo stile letterario satirico unico, che ha affascinato e allarmato i suoi contemporanei.

"Il cuore di un cane" (1925) era un altro romanzo satirico di Bulgakov che rifletteva la stessa direzione del suo spirito acuto. Nonostante l'ammirazione di alcuni, altri si rifiutarono di pubblicare questi lavori a causa della loro feroce critica dell'epoca.

La svolta nella carriera di Bulgakov è arrivata con la pubblicazione del suo romanzo "La guardia bianca". Nel 1925, le due parti del romanzo furono pubblicate sulla rivista "Russia", e in seguito ottenne ulteriori consensi quando fu adattato nell'opera teatrale "I giorni dei Turbins" al Moscow Art Theatre MKHAT nel 1926. Il successo dell'opera con il pubblico, compresa l'attenzione dello stesso Stalin, fu accolta con aspre critiche dalle autorità, che accusarono Bulgakov di sentimenti antisovietici. Ciò portò al temporaneo ritiro dello spettacolo dal programma teatrale nel 1929, sebbene fosse mostrato di nuovo nel 1932.

La fama internazionale di Bulgakov, tuttavia, è arrivata con il suo romanzo "Il maestro e Margherita", un'opera straordinaria che racchiudeva i temi delle sue precedenti creazioni e l'essenza della letteratura russa e classica mondiale. Sebbene il romanzo abbia ottenuto un immenso riconoscimento a livello globale, ha affrontato la censura in Unione Sovietica ed è stato pubblicato lì solo in un'edizione ridotta nel 1966, molto tempo dopo la morte dell'autore. Bulgakov ha consapevolmente realizzato questo romanzo come un capolavoro culminante, mescolando vari motivi e influenze letterarie, consolidando il suo status di figura di spicco nella letteratura russa.

Descrizione di Il libro

قلب كلب romanzo pdf letto e scaricato da Mikhail Bulgakov

قلب كلب رواية للكاتب الروسي "ميخائيل بولغاكوف" أنجزت منذ مطلع عام 1925 لكنها كانت بمثابة حراب في خاصرة السياسة، لذا بقيت في الكتمان أكثر من ستين عاماً. وفي عام 1987 أفرج عنها وظهرت للضوء وطبعت مرات عديدة. الرواية لغز سياسي... طبي.. شيقة جداً، بل هي حلم خيالي يسفر عن نظرة ثاقبة ورؤى تحليلية تعبر عن ذكاء حاد في تحليل الأدران السياسية التي كانت قد حملتها ثورة 1917. الرواية قراءة مبكرة لما آل إليه الإتحاد السوفيتي... اتخذ الكاتب من الكلب بطلاً للرواية وكيف تحول الكلب إلى إنسان بعد أن زرعوا فيه غدة نخامية لإنسان. تحول الكلب إلى إنسان لكنه بقي بقلب كلب... من هذه الفجوة تبدأ الإسقاطات الرمزية والإشارات النقدية للمجتمع الروسي. إنها عمل جريء إبداعي... يميز بين العالم والجاهل... بين المنتج والمستهلك ويحث على أن يأخذ كل إنسان مكانه الصحيح... ولكل ما سعى

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Mikhail Bulgakov

مذكرات طبيب شاب
مذكرات طبيب شاب
storie brevi
675
Arabic
Mikhail Bulgakov
مذكرات طبيب شاب libro pdf letto e scaricato da Mikhail Bulgakov
المعلم ومرغريتا
المعلم ومرغريتا
Romanzi letterari
1025
Arabic
Mikhail Bulgakov
المعلم ومرغريتا libro pdf letto e scaricato da Mikhail Bulgakov
مورفين
مورفين
Romanzi letterari
797
Arabic
Mikhail Bulgakov
مورفين libro pdf letto e scaricato da Mikhail Bulgakov
بيوض القدر
بيوض القدر
Romanzi letterari
665
Arabic
Mikhail Bulgakov
بيوض القدر libro pdf letto e scaricato da Mikhail Bulgakov

Altri libri Romanzi letterari

خان الخليلي
خان الخليلي
1701
Arabic
Naguib Mahfouz
خان الخليلي libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
السراب
السراب
1365
Arabic
Naguib Mahfouz
السراب libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
عصر الحب
عصر الحب
1394
Arabic
Naguib Mahfouz
عصر الحب libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
ليالي ألف ليلة
ليالي ألف ليلة
1394
Arabic
Naguib Mahfouz
ليالي ألف ليلة libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.