فوضى الحواس

فوضى الحواس romanzo da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

732

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

750

Dimensione del file:

4776673 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

39

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Scrittrice algerina, nata in Tunisia, le cui origini risalgono a Costantino, capitale dell'est algerino, dove nacque suo padre, Mohamed Sharif, che partecipò alla rivoluzione algerina. Conosceva le carceri francesi, per la sua partecipazione alle manifestazioni dell'8 maggio 1945. Dopo la sua liberazione nel 1947 aveva perso il lavoro nel comune, tuttavia è considerato fortunato perché non è morto con coloro che sono morti in quel tempo (45mila martiri caddero durante quelle manifestazioni) e fu perseguitato dalla polizia francese, a causa della sua attività politica dopo lo scioglimento del Partito popolare algerino. Che ha portato alla nascita del Fronte di Liberazione Nazionale (FLN). Ha lavorato alla radio nazionale, che le ha creato la fama di poetessa.Si è trasferita in Francia negli anni Settanta del secolo scorso, dove ha sposato una giornalista libanese, e negli anni Ottanta ha conseguito un dottorato all'Università della Sorbona. Attualmente risiede a Beirut. Nel 1998 ha ricevuto il Premio Naguib Mahfouz per il suo romanzo Memory in the Flesh. Tra i suoi libri ci sono On the Port of Days nel 1973. Scrivere in un momento di nudità nel 1976. Memory of the Flesh nel 1993. È stato elencato tra i 100 migliori romanzi arabi. Nel 2010 recita poi in una serie intitolata al romanzo della regista Najda Anzour.. Caos dei sensi 1997. Aber Bed 2003. Nisyan. com I loro cuori sono con noi, le loro bombe sono su di noi È stato emesso da Ahlam Mosteghanemi, in coincidenza con l'uscita di dimenticare il nero degno di te 2012. Il desiderio di te 2014

Descrizione di Il libro

فوضى الحواس romanzo pdf letto e scaricato da Ahlam Mosteghanemi

بإحساس الأنثى تكتب أحلام عالماً يموج بأحداث تعلو وتيرتها لتهبط وتتسارع لتبطء، والحواس المنتظمة لسيرورتها تتناغم والأحداث وتغدو في فوضى... فوضى يمتزج فيها الحب بالكراهية وتلتقي فيها الحياة بالموت... ويضحى الموت امتداد لحياة وبقاء لوطن.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Ahlam Mosteghanemi

أكاذيب سمكة
أكاذيب سمكة
Raccolte di romanzi e poesie
729
Arabic
Ahlam Mosteghanemi
أكاذيب سمكة libro pdf letto e scaricato da Ahlam Mosteghanemi
الكتابة في لحظة عري
الكتابة في لحظة عري
letteratura
761
Arabic
Ahlam Mosteghanemi
الكتابة في لحظة عري libro pdf letto e scaricato da Ahlam Mosteghanemi
على مرفأ الأيام
على مرفأ الأيام
Raccolte di romanzi e poesie
819
Arabic
Ahlam Mosteghanemi
على مرفأ الأيام libro pdf letto e scaricato da Ahlam Mosteghanemi
الاسود يليق بك
الاسود يليق بك
romanzi romantici
1220
Arabic
Ahlam Mosteghanemi
الاسود يليق بك libro pdf letto e scaricato da Ahlam Mosteghanemi

Altri libri Romanzi letterari

خان الخليلي
خان الخليلي
1662
Arabic
Naguib Mahfouz
خان الخليلي libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
السراب
السراب
1322
Arabic
Naguib Mahfouz
السراب libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
عصر الحب
عصر الحب
1356
Arabic
Naguib Mahfouz
عصر الحب libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
ليالي ألف ليلة
ليالي ألف ليلة
1361
Arabic
Naguib Mahfouz
ليالي ألف ليلة libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.