فجر الإسلام

فجر الإسلام Libro da scaricare in pdf

Autore:

Ahmed Amin

Visualizzazioni:

817

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

religioni

Numero di pagine:

332

Sezione:

Islam

Dimensione del file:

5452587 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

42

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Ahmed Amin Ibrahim (1 ottobre 1886 - 30 maggio 1954) è stato uno scrittore, pensatore, storico e scrittore egiziano, nato nel quartiere Manshiyya del Cairo. Nella sua formazione, si diplomò da "Al-Kitab" alla "scuola elementare della madre di Abbas Pasha", ad "Al-Azhar", alla "Shari'a Judiciary School", dalla quale ottenne un certificato giudiziario nel 1911. Dopo due anni, studiò alla Sharia Judiciary School, quindi, nel 1913, passò alla magistratura e lavorò a giudice per un periodo di 3 mesi, dopodiché tornò come insegnante alla School of the Judiciary.Nel 1926 l'amico Taha Hussein gli propose di lavorare come insegnante alla Facoltà di Lettere dell'Università del Cairo, dove lavorò come insegnante e poi come assistente fino a diventarne il preside nel 1939. Nel 1914 fondò con alcuni suoi colleghi il “Comitato per Redazione, Traduzione ed Editoria." Ne rimase presidente fino alla sua morte nel 1954. Partecipò alla produzione di "Al-Risala Magazine" (1936 d.C.). Inoltre fondò il settimanale letterario "Cultura" (1939 d.C.). In 1946 d.C., dopo aver assunto l'Assessorato alla Cultura presso il Ministero dell'Istruzione, istituisce quella che era nota come "Università del Popolo" e il suo obiettivo era Incluso la diffusione della cultura tra la gente attraverso lezioni e seminari. Nello stesso periodo, l'Arabo L'istituto dei manoscritti della Lega degli Stati arabi ha stabilito la sua morte. Ahmed Amin ha contratto una malattia agli occhi prima della sua morte, poi un disturbo alle gambe, quindi non ha lasciato la sua casa se non per un'estrema necessità. Smetterà di scrivere e ricercare fino alla morte di Dio il 27 del Ramadan 1373 AH corrispondente a Il 30 maggio 1954 d.C., molti che conoscevano il suo destino piansero. Forse la sua parola: "Voglio lavorare, non dominare" è una chiave importante per comprendere questa grande personalità.

Descrizione di Il libro

فجر الإسلام libro pdf letto e scaricato da Ahmed Amin

إن امتداد الفتوحات الإسلامية في صدر الإسلام إلى رقعة جغرافية كبيرة تضمنت في إطارها عدة حضارات وثقافات عريقة، لم يجعل المسيرة الفكرية والحضارية للأمة الإسلامية إبان القرن الأول الهجري مجرد مسيرة بسيطة، بل جعلها مسيرة مركبة، تمثل ملتقى لتمازج وتداخل العديد من الأفكار والعناصر، وقد مثلت الدولة الأموية جماع هذا الملتقى، ففيها اجتمع أثر الجاهلية والإسلام والمسيحية، وامتزج التراث اليوناني والروماني بالفارسي، كما كان للديانات الهندية أثر كبير في التكوين الحضاري، ويؤرخ أحمد أمين في هذا الكتاب لهذه الفترة الحيوية من التاريخ الإسلامي، حيث يتعقب فيها الحياة العقلية منذ صدر الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Ahmed Amin

الشرق والغرب
الشرق والغرب
Sociologia
653
Arabic
Ahmed Amin
الشرق والغرب libro pdf letto e scaricato da Ahmed Amin
حياتي
حياتي
biografia
1210
Arabic
Ahmed Amin
حياتي libro pdf letto e scaricato da Ahmed Amin
قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية
قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية
Sociologia
961
Arabic
Ahmed Amin
قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية libro pdf letto e scaricato da Ahmed Amin
هارون الرشيد
هارون الرشيد
Politica e scienza militare
615
Arabic
Ahmed Amin
هارون الرشيد libro pdf letto e scaricato da Ahmed Amin

Altri libri Islam

اكذوبة اليسار الاسلامى
اكذوبة اليسار الاسلامى
5.0000
1223
Arabic
Mustafa Mahmoud
اكذوبة اليسار الاسلامى libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
حقيقة البهائية
حقيقة البهائية
1032
Arabic
Mustafa Mahmoud
حقيقة البهائية libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
الاسلام السياسي والمعركة القادمة
الاسلام السياسي والمعركة القادمة
5.0000
1286
Arabic
Mustafa Mahmoud
الاسلام السياسي والمعركة القادمة libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
القرآن كائن حى
القرآن كائن حى
998
Arabic
Mustafa Mahmoud
القرآن كائن حى libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.