عبقرية الشَّريف الرَّضي

عبقرية الشَّريف الرَّضي romanzo da scaricare in pdf

Autore:

Zaki Mubarak

Visualizzazioni:

517

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

390

Sezione:

letteratura

Dimensione del file:

2310327 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

28

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Zaki Mubarak: scrittore, poeta, critico e giornalista egiziano, ha tre dottorati. Lo scrittore Zaki Abdel Salam Mubarak nacque il 5 agosto 1892 d.C. nel villaggio di Sentris nel Governatorato di Menoufia, da una famiglia benestante. Nella sua infanzia si è rivolto agli scrittori e Zaki Mubarak è stato dedito alla lettura dall'età di dieci anni e ha completato la memorizzazione del Sacro Corano all'età di diciassette anni. Zaki Mubarak ottenne un certificato di idoneità dall'Università Al-Azhar nel 1916, dopodiché decise di iscriversi alla Facoltà di Lettere dell'Università egiziana, dove si laureò e ottenne una laurea nel 1921, dopodiché completò gli studi post-laurea per ottenere un dottorato in lettere presso la stessa università nel 1924. Zaki Mubarak non si fermò qui, ma si recò a Parigi e si iscrisse alla Scuola di Lingue Orientali e ottenne un diploma post-laurea in lettere nel 1931 d.C. Mubarak continuò la sua carriera scientifica ottenendo un dottorato in lettere presso l'Università della Sorbona nel 1937 d.C. . Zaki Mubarak era uno studente dello sceicco Al-Marsafi, che a quel tempo svolse un importante ruolo riformista nello sviluppo degli studi letterari e linguistici. Era anche uno studente per mano di Taha Hussein, ma era uno studente travagliato che combatteva con il suo insegnante e non si accontentava del silenzio di chi lo riceveva, anzi lavorava con la sua mente critica ed esprimeva pubblicamente la sua fiducia nelle sue capacità. Disse una volta al suo insegnante Taha Hussein durante una delle discussioni nell'auditorium dell'università: Con argomenti e prove". Zaki Mubarak assunse una posizione di primo piano nel campo della poesia e della retorica, e si gettò nella fornace della rivoluzione del 1919, approfittando di questa posizione per infiammare i sentimenti delle masse con i suoi eloquenti discorsi patriottici, e scatenare manifestazioni con il suo focoso poesie. Zaki Mubarak non ha ottenuto la sua quota di posizioni a causa di due motivi principali, primo: le sue battaglie letterarie con i poli del suo tempo come Taha Hussein, Abbas Al-Akkad, Al-Mazini e altri. Secondo: la sua preferenza a stare lontano dalle correnti partigiane che favoriscono il palazzo e l'influenza britannica; Pertanto, l'uomo si recò in Iraq e lì fu insignito della "Medaglia Rafidain" nel 1947 d.C. Durante la sua carriera letteraria, Mubarak ha scritto 45 libri, due dei quali in francese. Mubarak morì nel 1952 e fu sepolto nella sua città natale.

Descrizione di Il libro

عبقرية الشَّريف الرَّضي romanzo pdf letto e scaricato da Zaki Mubarak

يجمع زكي مبارك في جزأين مجموعة المحاضرات التي ألقاها في قاعة كلية الحقوق بجامعة بغداد ثلاثينيات القرن العشرين. ويبرر الكاتب اختياره الشريف الرضي موضوعًا للمحاضرات بوصفه أعظم شاعر في اللغة العربية أمام المستنكرين الذين سألوا: أيكون الشريف أشعر من المتنبي؟ ويطبق مبارك في دراسته هذه مجموعة من قواعد النقد الأدبي التي أصّل لها في كتابه الأسبق «الموازنة بين الشعراء»، ساعيًا إلى تغيير موازين النقد الأدبي عند الباحثين، وتوجيه الدراسة الأدبية لإصلاح ما أفسده الخواص من النقاد. ويعول مبارك في هذا على موقفه من دراسة الرضي الذي تبنى فيه موقف الصديق من الصديق، لا التلميذ من الأستاذ كما هو سائد؛ فآمن إن آمن، وكفر إن كفر، وإن جد الشريف جدد مبارك، وإن لعب لعب. مع حرصه على معاملة الصديق الأمين؛ فيقف عند عيوب الرضي ينبه إليها بتلطف ودقة لا يفطن إليها إلا الأذكياء.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Zaki Mubarak

أحمد شوقي
أحمد شوقي
storie brevi
683
Arabic
Zaki Mubarak
أحمد شوقي libro pdf letto e scaricato da Zaki Mubarak
الأخلاق عند الغزالي - نسخة أخرى
الأخلاق عند الغزالي - نسخة أخرى
storie brevi
612
Arabic
Zaki Mubarak
الأخلاق عند الغزالي - نسخة أخرى libro pdf letto e scaricato da Zaki Mubarak
الأخلاق عند الغزالي
الأخلاق عند الغزالي
storie brevi
611
Arabic
Zaki Mubarak
الأخلاق عند الغزالي libro pdf letto e scaricato da Zaki Mubarak
الأسمار والأحاديث
الأسمار والأحاديث
letteratura
468
Arabic
Zaki Mubarak
الأسمار والأحاديث libro pdf letto e scaricato da Zaki Mubarak

Altri libri letteratura

أساتذتي
أساتذتي
1180
Arabic
Naguib Mahfouz
أساتذتي libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
فى الادب الجاهلى
فى الادب الجاهلى
894
Arabic
Taha Hussein
فى الادب الجاهلى libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
مرآه الاسلام
مرآه الاسلام
965
Arabic
Taha Hussein
مرآه الاسلام libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
مرآه الضمير الحديث
مرآه الضمير الحديث
748
Arabic
Taha Hussein
مرآه الضمير الحديث libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.