تجليات الفلسفة العربية

تجليات الفلسفة العربية Libro da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

1165

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

Scienze sociali

Numero di pagine:

556

Sezione:

Filosofia

Dimensione del file:

12078564 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

66

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Il dottor Muhammad al-Habib (Abu Yarub) al-Marzouqi (morto nel 1947) è un pensatore tunisino con una filosofia islamica nel quadro dell'unità storica e strutturale del pensiero umano. la loro crescita e apprendimento Il dottor Abu Yarub Al-Marzouqi è nato nel 1947 a Menzel Bourguiba, Tunisia. Ha conseguito una laurea in filosofia presso l'Università della Sorbona nel 1972, e poi un dottorato nazionale nel 1991. Ha insegnato filosofia alla Facoltà di Lettere, la prima università della Tunisia, e ha assunto la direzione della Scuola tunisina di traduzione e interpretazione (Beit al-Hikma) prima di trasferirsi all'Università islamica internazionale della Malesia per insegnare filosofia islamica. il suo progetto filosofico "Possiamo dire che il pensatore arabo tunisino Abu Yarub al-Marzuki è stato in grado di fare il primo passo. Questo è senza dubbio il passo più difficile. È il primo passo verso l'istituzione della filosofia araba contemporanea. La filosofia non mostra animosità verso religione, Ma la filosofia araba contemporanea modella la sua ombra, ed è guidata dalla sua guida. Forse il successo di Marzouqi in questo senso è prima di tutto perché è la notizia dell'Islam e del pensiero religioso e filosofico occidentale, e inizia ad aprire un nuovo cammino L'interesse di Marzouqi non si limitò alla sola filosofia, ma si estese anche al progresso politico e intellettuale delle civiltà arabe e islamiche. possiede gli strumenti necessari per studiare la materia perché conosce le più importanti lingue internazionali come inglese, francese e tedesco (The Dialogue Introduction of Muhammad Al-Hawarani, Al-Arabi Kuwaiti Magazine, 2005 January month) Il piano di Abu Yarub è che la storia del pensiero umano sia una storia unica, composta da pensiero filosofico e pensiero religioso, poiché il pensiero filosofico (spirituale) e il pensiero religioso (fede) non possono essere separati. Pertanto, il Dr. Abu Yarub ha proposto un concetto storico e strutturale per questa storia unificata del pensiero umano. Propone l'idea che Ibn Tamiya, attraverso la sua percezione "nominale" (o logica o strutturale), e Ibn Khaldun, attraverso la sua assunzione di storia sociale (o sviluppo), abbiano combinato le idee di questo individuo in un unico presente della scena. Le caratteristiche del progetto sono chiaramente visibili in "Reforming Ideas in Arab Philosophy—From the Realism of Aristotle and Platone to Ibn Tamil and Ibn Khaldun's Esmaya" (1994), in quanto incarnato in un'unità di pensiero religioso e filosofico. (2001), così come l'epistemologia e il paradosso dei valori nel pensiero filosofico di Ibn Khaldun, (2006). Pertanto, il progetto filosofico di Abu Yarib adotta un orientamento islamico in quanto propone il concetto di "pensiero islamico" basato su questo pensiero umanistico. Ma allo stesso tempo, non si affida al "patrimonio" tradizionale o ai concetti allegorici del pensiero islamico. Al contrario, li ha criticati tutti per non aver proposto concetti filosofici umani corretti basati sul pensiero islamico. (Domande sull'aggiornamento dei principi della giurisprudenza, intervista al Dr. Muhammad Saeed Ramzan Al-Bouti) In termini di metodologia, il Dr. Abu Yarub si affida principalmente alla logica formale per realizzare i suoi progetti, essendo incline a stabilire relazioni logiche caratterizzate da autosufficienza tra i concetti proposti. In secondo luogo, intagliare e preparare nuove parole o nuove combinazioni di vecchie parole per ottenere l'orientamento logico del lavoro. In terzo luogo, oltre ai metodi strutturali in senso generale, è incline a stabilire una struttura complessiva per l'argomento in discussione in modo che tutti i concetti e i dettagli siano collocati nel quadro di questa struttura complessiva. testo nel suo lavoro Questioni generali e loro ruolo nella storia del pensiero arabo: introduzione alla riforma del pensiero filosofico arabo, Centro per lo studio dell'unità araba, 1994, pp. 13-29. Il concetto di filosofia e la sua struttura e condizioni storiche: prospettive della filosofia araba contemporanea, Dar al-Fikr, Siria, 2001, pp 53-76.

Descrizione di Il libro

تجليات الفلسفة العربية libro pdf letto e scaricato da Abu Yarub Al Marzouki

هذا الكتاب يركز على واحد من المفاهيم التي أرقت الفلاسفة على مر العصور وهو مفهوم الكلّي، الذي أصبح محورَ كلّ تفكير علمي، في المنطق والرياضيات والفلسفة، وهو بشكل عملي محور كل تفكير علمي في التاريخ والسياسة. إنه كتاب يعيدنا إلى الفلسفة في عصرها الذهبي، محاولاً تذكيرنا بأنه يمكن للعقل العربي المعاصر استدراك ما فاته من تقدم تحت وطأة عصور الانحطاط ونفض ما رانَ عليه من خمول وبأن الأوان قد آن لنهضة فكرية عربية.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Abu Yarub Al Marzouki

أشياء من النقد والترجمة
أشياء من النقد والترجمة
Romanzi letterari
798
Arabic
Abu Yarub Al Marzouki
أشياء من النقد والترجمة libro pdf letto e scaricato da Abu Yarub Al Marzouki
إصلاح العقل في الفلسفة العربية
إصلاح العقل في الفلسفة العربية
Filosofia
1004
Arabic
Abu Yarub Al Marzouki
إصلاح العقل في الفلسفة العربية libro pdf letto e scaricato da Abu Yarub Al Marzouki
في العلاقة بين الشعر المطلق والإعجاز
في العلاقة بين الشعر المطلق والإعجاز
Filosofia
792
Arabic
Abu Yarub Al Marzouki
في العلاقة بين الشعر المطلق والإعجاز libro pdf letto e scaricato da Abu Yarub Al Marzouki
فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي
فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي
Filosofia
916
Arabic
Abu Yarub Al Marzouki
فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي libro pdf letto e scaricato da Abu Yarub Al Marzouki

Altri libri Filosofia

نظام الأثينيين
نظام الأثينيين
1214
Arabic
Aristotle
نظام الأثينيين libro pdf letto e scaricato da Aristotle
الطوفان
الطوفان
1265
Arabic
Mustafa Mahmoud
الطوفان libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
عنبر
عنبر
897
Arabic
Mustafa Mahmoud
عنبر libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
اسرائيل النازية ولغة المحرقة
اسرائيل النازية ولغة المحرقة
734
Arabic
Mustafa Mahmoud
اسرائيل النازية ولغة المحرقة libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.