تاريخ الاندلس

تاريخ الاندلس Libro da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

1054

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

storia

Numero di pagine:

288

Dimensione del file:

10229490 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

68

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Sono cresciuto nella rotatoria Al-Awabid del villaggio di Khams Nakhlat, appartenente al comune di Ouled Fares - lo stato di Chlef - l'ex (si trova a metà strada tra le città di Algeri e Oran), e lì sono nato nel 1956, e ha frequentato la scuola elementare, poi si è trasferita ad Al-Asnam (l'attuale Chlef), dove ha proseguito gli studi e ha conseguito un diploma alla fine della scuola primaria nel 1971, e ha studiato due anni di istruzione intermedia presso Al- Khwarizmi High School e Al-Basateen High School, poi si è trasferita a Oran nel 1973, dove ha completato la fase di istruzione intermedia presso la Ibn Khaldoun Intermediate School e l'istruzione secondaria presso la Colonel Lutfi High School, e ha ottenuto il diploma di maturità nel 1977. Nel 1979 ho lavorato nella formazione intermedia come professore di storia e geografia, e si è iscritta all'università nel 1982 e ho conseguito una laurea in storia nel 1986, dopodiché ho lavorato nella scuola secondaria nel 1987, e nel 1988 sono entrata all'università per studiare un master fino a quando ho ottenuto si è laureato nel 1996 e la sua materia era "studio e indagine" Il manoscritto dell'orgoglio dei berberi di autore sconosciuto" sotto la supervisione del dottor Ibrahim Fakhar e l'assistenza del dottor Ghazi Jassem Al-Shamry, un professore iracheno lavora all'Università di Orano, ed è lui che ha supervisionato la mia tesi di dottorato in storia del Marocco Islamico, e il suo argomento era "I berberi in Andalusia e la loro posizione sulla sedizione del quinto secolo dell'Egira".

Descrizione di Il libro

تاريخ الاندلس libro pdf letto e scaricato da Abd elkader Popayeh

- كتاب: تاريخ الأندلس. - المؤلف: مجهول. - دراسة وتحقيق: أ.د/ عبد القادر بوباية - أستاذ التاريخ وعلم الآثار، جامعة وهران- الجزائر. - الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان. - تاريخ الإصدار: 2007.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Abd elkader Popayeh

Altri libri Antologia Storica

عالمنا: حضارة أم حضارات؟
عالمنا: حضارة أم حضارات؟
799
Arabic
Muhammad Emara
عالمنا: حضارة أم حضارات؟ libro pdf letto e scaricato da Muhammad Emara
معارك العرب ضد الغزاة
معارك العرب ضد الغزاة
941
Arabic
Muhammad Emara
معارك العرب ضد الغزاة libro pdf letto e scaricato da Muhammad Emara
تاريخ الحضارة - الآثار الكاملة
تاريخ الحضارة - الآثار الكاملة
1023
Arabic
Ali Shariati
تاريخ الحضارة - الآثار الكاملة libro pdf letto e scaricato da Ali Shariati
النشو - شخصيات معاصرة من تاريخنا القديم
النشو - شخصيات معاصرة من تاريخنا القديم
726
Arabic
Jamal Al-Ghitani
النشو - شخصيات معاصرة من تاريخنا القديم libro pdf letto e scaricato da Jamal Al-Ghitani

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.