بنك القلق

بنك القلق romanzo da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

804

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

228

Sezione:

un gioco

Dimensione del file:

3846090 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

59

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Nacque ad Alessandria e morì al Cairo. Scrittore e scrittore egiziano, uno dei pionieri del romanzo e della drammaturgia araba e uno dei nomi di spicco nella storia della letteratura araba moderna.Nel corso delle generazioni successive di scrittori, la sua famosa opera teatrale Ahl al-Kahf nel 1933 fu un evento importante in Il dramma arabo, poiché questo spettacolo è stato l'inizio dell'emergere di una tendenza teatrale nota come teatro mentale. Nonostante la prolifica produzione di Tawfiq al-Hakim, scrisse solo poche opere teatrali che potevano essere rappresentate in scena.Con grande profondità e consapevolezza, il suo movimento teatrale fu chiamato teatro mentale per la difficoltà di incarnarlo in un'opera teatrale , e Tawfiq Al-Hakim ne era ben consapevole, come disse in una delle interviste alla stampa: “Oggi metto il mio teatro nella mente e faccio muovere le idee degli attori nell'assoluto dei significati vestendo i panni dei simboli, cioè perché ha ampliato il divario tra me e il palcoscenico, e non ho trovato un ponte che trasmette tali opere a persone diverse dalla stampa. Al-Hakim è stato il primo autore che si è ispirato nelle sue opere teatrali con argomenti derivati ​​dall'egiziano eredità, e questa eredità è stata ispirata da questa eredità attraverso le sue diverse epoche, siano esse faraoniche, romane, copte o islamiche, ma alcuni critici lo hanno accusato di avere quelle che hanno descritto come tendenze faraoniche, specialmente dopo il suo romanzo Il ritorno dello spirito .

Descrizione di Il libro

بنك القلق romanzo pdf letto e scaricato da Tawfeek Al Hakeem

عن مسرحية بنك القلق لتوفيق الحكيم: "بيت القلق" هي إحدى مسرحيات الكاتب الكبير "توفيق الحكيم" الكوميدية والعميقة فى آن واحد ، يعبر فيها توفيق الحكيم عن حال المجتمع وقلقه فى عصر عبد الناصر ، وما تثيره السلطة من قمع وملاحقة لأى محاولة لتعبير الشعب عن قلقه ، ويستعرض الحكيم فئات مختلفة من المجتمع كل منها يعبر عن قلقه .. ثم يقترح الحكيم بأن تصارح السلطة الشعب بالعقبات التى تواجهها وأن تترك الحرية للمواطنين بالتعبير عن قلقهم...

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Tawfeek Al Hakeem

أهل الكهف
أهل الكهف
un gioco
1022
Arabic
Tawfeek Al Hakeem
أهل الكهف libro pdf letto e scaricato da Tawfeek Al Hakeem
لعبة الموت
لعبة الموت
un gioco
943
Arabic
Tawfeek Al Hakeem
لعبة الموت libro pdf letto e scaricato da Tawfeek Al Hakeem
رحلة الى الغد
رحلة الى الغد
un gioco
935
Arabic
Tawfeek Al Hakeem
رحلة الى الغد libro pdf letto e scaricato da Tawfeek Al Hakeem
بجماليون
بجماليون
un gioco
886
Arabic
Tawfeek Al Hakeem
بجماليون libro pdf letto e scaricato da Tawfeek Al Hakeem

Altri libri un gioco

هنري الخامس
هنري الخامس
1006
Arabic
William Shakespeare
هنري الخامس libro pdf letto e scaricato da William Shakespeare
ترويلوس و كريسيدا
ترويلوس و كريسيدا
1076
Arabic
William Shakespeare
ترويلوس و كريسيدا libro pdf letto e scaricato da William Shakespeare
الماسي الكبري
الماسي الكبري
1001
Arabic
William Shakespeare
الماسي الكبري libro pdf letto e scaricato da William Shakespeare
سيدان من فيرونا
سيدان من فيرونا
822
Arabic
William Shakespeare
سيدان من فيرونا libro pdf letto e scaricato da William Shakespeare

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.