المعلم ومرغريتا

المعلم ومرغريتا romanzo da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

999

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

576

Dimensione del file:

7791094 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

49

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Mikhail Avanisevts Bulgakov, romanziere e drammaturgo russo, nacque il 15 maggio 1891 a Kiev e morì il 10 marzo 1940 a Mosca. Inizialmente, Bulgakov ha lavorato come medico, ma è meglio conosciuto per il suo romanzo "Il maestro e Margherita", che è stato pubblicato postumo, tre decenni dopo la sua morte. È nato nella famiglia di un professore dell'Accademia religiosa di Kiev e ha trascorso la sua infanzia e giovinezza a Kiev. Questa città sarebbe poi servita come ambientazione significativa nel suo romanzo "The White Guard", diventando un'espressione del suo profondo legame con la famiglia e la patria, come evidente nel suo articolo "Kyiv-City" del 1923.

Bulgakov frequentò la facoltà di medicina dell'Università di Kiev nel 1909 e si laureò con lode nel 1916, conseguendo la laurea in medicina. Durante gli anni '20, ha esplorato il tema dello sconvolgimento sociale e il suo impatto sulla natura umana attraverso saggi satirici, storie e aneddoti. Opere come "Satanic Show" (1924) e "Deadly Eggs" (1925) esemplificano il suo stile letterario satirico unico, che ha affascinato e allarmato i suoi contemporanei.

"Il cuore di un cane" (1925) era un altro romanzo satirico di Bulgakov che rifletteva la stessa direzione del suo spirito acuto. Nonostante l'ammirazione di alcuni, altri si rifiutarono di pubblicare questi lavori a causa della loro feroce critica dell'epoca.

La svolta nella carriera di Bulgakov è arrivata con la pubblicazione del suo romanzo "La guardia bianca". Nel 1925, le due parti del romanzo furono pubblicate sulla rivista "Russia", e in seguito ottenne ulteriori consensi quando fu adattato nell'opera teatrale "I giorni dei Turbins" al Moscow Art Theatre MKHAT nel 1926. Il successo dell'opera con il pubblico, compresa l'attenzione dello stesso Stalin, fu accolta con aspre critiche dalle autorità, che accusarono Bulgakov di sentimenti antisovietici. Ciò portò al temporaneo ritiro dello spettacolo dal programma teatrale nel 1929, sebbene fosse mostrato di nuovo nel 1932.

La fama internazionale di Bulgakov, tuttavia, è arrivata con il suo romanzo "Il maestro e Margherita", un'opera straordinaria che racchiudeva i temi delle sue precedenti creazioni e l'essenza della letteratura russa e classica mondiale. Sebbene il romanzo abbia ottenuto un immenso riconoscimento a livello globale, ha affrontato la censura in Unione Sovietica ed è stato pubblicato lì solo in un'edizione ridotta nel 1966, molto tempo dopo la morte dell'autore. Bulgakov ha consapevolmente realizzato questo romanzo come un capolavoro culminante, mescolando vari motivi e influenze letterarie, consolidando il suo status di figura di spicco nella letteratura russa.

Descrizione di Il libro

المعلم ومرغريتا romanzo pdf letto e scaricato da Mikhail Bulgakov

من فاوست، ومن مواجهة بيلاطس، ومن متّى ويهوذا، وكانط، وتولستوي، وغوغول وغيرهم، يستمد بولغاكوف رؤيته في مواجهة تلك الأيام الشديدة الوطأة على الناس في الاتحاد السوفياتي، التي انتشرت فيها الاتهامات بالعمالة، وكراهية الأجانب، والشك في كل شخص، والتعرُّض للاعتقال لأدنى سبب، وحيث تعيش عدة عائلات في شقة واحدة، ويسعى الناس عن طريق التزلّف والخداع لتحسين أوضاعهم.. إنه يواجه بروح هزلية ساخرة ذلك الجنون الشيطاني وتلك الأوضاع السوريالية. رواية باهرة محلّقة؛ إنها انصهار عجيب لعناصرشديدة الاختلاف... كأنها مقطوعة موسيقية يعزفها الأرغن والناي والمزمار معا،ً في حينيشعل شخص ما مفرقعات بين أقدام العازفين ـ نيويورك تايمز. هي حقاً واحدة من أعظم الروايات الروسية في هذا القرن [العشرين] ـ نيويوركبوك ريفيو. كتاب مؤثر تأمّلي غامض بهيج إلى أقصى حدـ شيكاغو تريبيون. رفيعة، فكاهية، واسعة الخيال... بجدارة تحتل مكانها ضمن التراث الغوغوليالعظيم في ميدان القص الهجائي ـ نيوزويك. جَذَلٌ جامحٌ سورياليّ...رواية لامعة فضّاحة متألّقة ـ جويس كارول أوتس. متلألئة، ساحرة، هزلية، شديدة العمق، محيّرةأحياناً... عمل هجائي سياسي اجتماعي وافر الغنى يحرر القارئ ويقدم مثلاً سياسياً أخلاقياًبالغ العمق... قطعة من براعة الأداء ضمن تحفة فنية بطولية حقاً؛ إنها مهرجان للخيالـ من مقدمة سيمون فرانكلين.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Mikhail Bulgakov

مذكرات طبيب شاب
مذكرات طبيب شاب
storie brevi
626
Arabic
Mikhail Bulgakov
مذكرات طبيب شاب libro pdf letto e scaricato da Mikhail Bulgakov
مورفين
مورفين
Romanzi letterari
749
Arabic
Mikhail Bulgakov
مورفين libro pdf letto e scaricato da Mikhail Bulgakov
قلب كلب
قلب كلب
Romanzi letterari
639
Arabic
Mikhail Bulgakov
قلب كلب libro pdf letto e scaricato da Mikhail Bulgakov
بيوض القدر
بيوض القدر
Romanzi letterari
632
Arabic
Mikhail Bulgakov
بيوض القدر libro pdf letto e scaricato da Mikhail Bulgakov

Altri libri Romanzi letterari

خان الخليلي
خان الخليلي
1639
Arabic
Naguib Mahfouz
خان الخليلي libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
السراب
السراب
1294
Arabic
Naguib Mahfouz
السراب libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
عصر الحب
عصر الحب
1327
Arabic
Naguib Mahfouz
عصر الحب libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
ليالي ألف ليلة
ليالي ألف ليلة
1340
Arabic
Naguib Mahfouz
ليالي ألف ليلة libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.