الكتاب الثالث : اليونان ، الرومان ، أوروبا ما قبل المسيحية

الكتاب الثالث : اليونان ، الرومان ، أوروبا ما قبل المسيحية Libro da scaricare in pdf

Autore:

Firas Al-Sawah

Visualizzazioni:

816

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

storia

Numero di pagine:

50

Sezione:

Storia d'Europa

Dimensione del file:

9072653 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

38

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

- Un pensatore siriano che guarda alla mitologia e alla storia delle religioni come introduzione alla comprensione della dimensione spirituale dell'uomo. Nasce nel 1941 a Homs, dove studia e ottiene un diploma di maturità, dopodiché si trasferisce a studiare a Damasco e consegue la laurea in economia nel 1965 presso l'Università di Damasco. Fin dall'inizio fu affascinato dalla mitologia e dalla storia delle religioni, quindi scrisse su giornali e riviste dal 1958. - Ha pubblicato la sua prima ricerca sul Libanese Journal of Arts nel 1960 d.C. - Ha lavorato presso il Management Development Center dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro a Damasco tra il 1969 e il 1978 d.C. - Ha pubblicato il suo libro di fondazione The First Adventure of the Mind nel 1976 d.C. - Ha lavorato in una compagnia petrolifera ad Abu Dhabi tra il 1979-1986 d.C. - Nel 1985 d.C. ha pubblicato il suo famoso libro The Ishtar Mystery - si è dedicato allo studio della storia, della mitologia e della storia delle religioni indipendentemente - ha contribuito a due libri in Inglese pubblicato in Gran Bretagna, il primo dei quali è Gerusalemme tra la Torah e la Storia, a cura del ricercatore americano dell'Università di Copenaghen Thomas Thomson, e il secondo è le polemiche sulla storia dell'antico Israele e la costruzione dello stato in Palestina , a cura del ricercatore inglese Webkin - ha pubblicato a Pechino in collaborazione con il ricercatore Dr. Zhao Kuo un libro in cinese e arabo sul saggio cinese Lao Tzu - sta attualmente lavorando sulla storia delle religioni mediorientali presso la Beijing University of Foreign Studies

Descrizione di Il libro

الكتاب الثالث : اليونان ، الرومان ، أوروبا ما قبل المسيحية libro pdf letto e scaricato da Firas Al-Sawah

الكتاب الثالث : اليونان ، الرومان ، أوروبا ما قبل المسيحية

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Firas Al-Sawah

مغامرة العقل الأولى
مغامرة العقل الأولى
Pensiero e cultura
818
Arabic
Firas Al-Sawah
مغامرة العقل الأولى libro pdf letto e scaricato da Firas Al-Sawah
آرام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ التوراتي
آرام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ التوراتي
giudaismo
880
Arabic
Firas Al-Sawah
آرام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ التوراتي libro pdf letto e scaricato da Firas Al-Sawah
الوجه الآخر للمسيح
الوجه الآخر للمسيح
Islam
821
Arabic
Firas Al-Sawah
الوجه الآخر للمسيح libro pdf letto e scaricato da Firas Al-Sawah
التاو تي - تشينغ انجيل الحكمة التاوية في الصين
التاو تي - تشينغ انجيل الحكمة التاوية في الصين
Filosofia
769
Arabic
Firas Al-Sawah
التاو تي - تشينغ انجيل الحكمة التاوية في الصين libro pdf letto e scaricato da Firas Al-Sawah

Altri libri Storia d'Europa

روح الثورات والثورة الفرنسية
روح الثورات والثورة الفرنسية
748
Arabic
Gustave Le Bon
روح الثورات والثورة الفرنسية libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon
ثقافة أروبا و بربريتها
ثقافة أروبا و بربريتها
811
Arabic
Edgar Moran
ثقافة أروبا و بربريتها libro pdf letto e scaricato da Edgar Moran
الثورة الفرنسية
الثورة الفرنسية
739
Arabic
Louis Awad
الثورة الفرنسية libro pdf letto e scaricato da Louis Awad
ثورة الفكر في عصر النهضة الأوروبية
ثورة الفكر في عصر النهضة الأوروبية
726
Arabic
Louis Awad
ثورة الفكر في عصر النهضة الأوروبية libro pdf letto e scaricato da Louis Awad

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.