إلى الإسلام من جديد

إلى الإسلام من جديد Libro da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

712

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

religioni

Numero di pagine:

104

Sezione:

Islam

Dimensione del file:

2756874 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

43

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Ali Abu Al-Hassan Bin Abdul Hai Bin Fakhr Al-Din Al-Hasani - Il suo lignaggio termina con Abdullah Al-Ashtar Bin Muhammad Dhi Al-Nafs Al-Zakiya Bin Abdullah Al-Mahad Bin Al-Hassan Al-Muthanna Bin Al-Imam Al-Hassan il più grande nipote Bin Ali Ibn Abi Talib. Alcuni dei suoi nonni, il principe Sayyid Qutb al-Din Muhammad al-Madani (677 dC), emigrarono in India all'inizio del VII secolo dC. Nato nel villaggio di Tekkeh nel distretto di Rai Bareilly - nello stato settentrionale - (Uttar Pardash) in India, ha iniziato a studiare il Sacro Corano a casa con l'aiuto della madre, poi ha iniziato a imparare l'urdu e lingue persiane. Suo padre morì nell'anno 1341 AH (1923 dC), quando aveva ancora meno di dieci anni, sua madre virtuosa e suo fratello maggiore, il dottor Abd al-Ali al-Hassani, che era anche uno studente di medicina dopo la laurea. da Dar al-Ulum Nadwat al-Ulama e Dar al-Uloom Deoband, lo allevò. Ha iniziato a studiare l'arabo sullo sceicco Khalil bin Muhammad Al-Ansari Al-Yamani nel 1342 AH / 1924 dC e si è laureato.Ha anche beneficiato - nello studio della lingua araba e della sua letteratura - dei suoi zii Sheikh Aziz al-Rahman e Sheikh Muhammad Talha, e ampliato su di esso e specializzato nel Professor Dr. 1930 AD. Partecipò alla celebrazione del Simposio degli studiosi a Canfort nel 1926 d.C., e attirò l'attenzione dei partecipanti alla celebrazione con le sue parole arabe, e alcuni ospiti arabi lo usarono per i suoi viaggi fuori dal luogo della cerimonia. Si iscrisse all'Università di Lucknow nel dipartimento di arabo nel 1927 - era lo studente più giovane dell'università - e ottenne un certificato di Fadel of Literature in lingua e letteratura araba. Ha letto - durante i primi giorni di studio della lingua araba - libri considerati ai vertici della lingua e della letteratura urdu, che lo hanno aiutato a svolgere il compito di advocacy, spiegare la corretta idea islamica e convincere la classe colta di cultura moderna. Ha studiato la lingua inglese tra il 1928 e il 1930 d.C., che gli ha permesso di leggere libri scritti - in inglese - su argomenti islamici, la civiltà occidentale, la sua storia e il suo sviluppo, e beneficiarne direttamente. Si unì alla Casa della Scienza per il Simposio degli studiosi nel 1929 d.C. e frequentò le lezioni del nobile hadith dello studioso, l'educatore di hadith Haider Hassan Khan - e aveva studiato il libro della Jihad da Sahih Muslim sul suo sceicco Khalil al -Ansari - e gli ci vollero due anni interi, così gli lesse lettera per lettera i due Sahih, il Sunan Abi Dawood e Sunan al-Tirmidhi Lezioni anche nell'interpretazione di al-Baydawi, e lesse alcuni libri di giurisprudenza allo sceicco, al giurista, al Mufti Shibli Al-Jiragpuri Al-Azami Ha ricevuto l'interpretazione di sure selezionate dal suo sceicco Khalil Al-Ansari, poi ha ricevuto lezioni di interpretazione dallo sceicco Abdul Hai Al-Faruqi, e ha frequentato le lezioni di Al-Baydawi dal modernista Haider Hassan Khan, e ha studiato l'interpretazione del intero Sacro Corano - secondo il curriculum speciale per i diplomati delle scuole islamiche - sullo studioso Ahmed Ali Al-Lahori a Lahore Nell'anno 1351 AH / 1932 d.C. Ha risieduto con lo studioso mujahid Hussain Ahmad Al-Madani nel 1932 a Dar Al-Ulum Deoband per diversi mesi, e ha frequentato le sue lezioni a Sahih Al-Bukhari e Sunan Al-Tirmidhi, e ne ha beneficiato nell'interpretazione e nelle scienze del Nobile Ha anche beneficiato del giurista e scrittore studioso Azaz Ali in giurisprudenza, e del recitatore Sheikh Asghar Ali a Tajweed sulla narrazione di Hafs. Morì venerdì 23 Ramadan 1420 AH corrispondente al 31 dicembre 1999. Nel villaggio di Tkiyet Kalan nel distretto di Rai Barili (Yobi), India Il Dr. Syed Abdul Majid Al-Ghouri ha un ampio libro nella sua biografia intitolato (Abu Al-Hasan Al-Nadawi, l'Imam, il Pensatore, il Predicatore, l'Educatore, lo Scrittore), che è stato stampato più volte nella Casa di Ibn Kathir a Damasco Ha anche scritto nella sua biografia il Dr. Muhammad Akram Al-Nadawi, il Dr. Muhammad Ejtba Al-Nadawi, lo sceicco Yusuf Al-Qaradawi e altri.

Descrizione di Il libro

إلى الإسلام من جديد libro pdf letto e scaricato da Abu Al-Hassan Al-Nadwi

إلى الإسلام من جديد، أصدق نداء نوديت به هذه الأمة في هذا الزمان, فيه النصيحة لها, والغيرة عليها, والرغبة في أن تعود لأخذ مكانها كأمة معلمة مرشدة, تؤمن بالله واليوم الآخر, وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر, في عالم مثخن بالجراح والآلام. جراء كفره بالله وبدينه الذي بعث به أنبياءه, وجراء بعده عن هدي الأنبياء, وايغاله في ميدان التنافس على حطام الدنيا والترامي على الشهوات والموبقات.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Abu Al-Hassan Al-Nadwi

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين
Politica e scienza militare
1021
Arabic
Abu Al-Hassan Al-Nadwi
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين libro pdf letto e scaricato da Abu Al-Hassan Al-Nadwi
ردة ولا أبا بكر لها
ردة ولا أبا بكر لها
biografia
599
Arabic
Abu Al-Hassan Al-Nadwi
ردة ولا أبا بكر لها libro pdf letto e scaricato da Abu Al-Hassan Al-Nadwi
روائع إقبال
روائع إقبال
Raccolte di romanzi e poesie
716
Arabic
Abu Al-Hassan Al-Nadwi
روائع إقبال libro pdf letto e scaricato da Abu Al-Hassan Al-Nadwi
صورتان متضادتان عند السنة والشيعة الإمامية
صورتان متضادتان عند السنة والشيعة الإمامية
Islam
590
Arabic
Abu Al-Hassan Al-Nadwi
صورتان متضادتان عند السنة والشيعة الإمامية libro pdf letto e scaricato da Abu Al-Hassan Al-Nadwi

Altri libri Islam

اكذوبة اليسار الاسلامى
اكذوبة اليسار الاسلامى
5.0000
1219
Arabic
Mustafa Mahmoud
اكذوبة اليسار الاسلامى libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
حقيقة البهائية
حقيقة البهائية
1032
Arabic
Mustafa Mahmoud
حقيقة البهائية libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
الاسلام السياسي والمعركة القادمة
الاسلام السياسي والمعركة القادمة
5.0000
1285
Arabic
Mustafa Mahmoud
الاسلام السياسي والمعركة القادمة libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
القرآن كائن حى
القرآن كائن حى
995
Arabic
Mustafa Mahmoud
القرآن كائن حى libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.